New improvements on connectivity of cages

- Lu, Hong Liang; Wu, Yun Jian; Yu, Qing Lin; Lin, Yu Qing