Control of chromosome segregation in mouse oocytes

- Lane, Simon I. R.