Effects of early intensive blood pressure-lowering treatment on the growth of hematoma and perihematomal edema in acute intracerebral hemorrhage: The Intensive Blood Pressure Reduction in Acute Cerebral Haemorrhage Trial (INTERACT)

- Anderson, Craig S.; Huang, Yining; Li, Yue Chun; Jiang, Jian Dong; Tai, Li Wen; Zhang, Jin Li; Xu, En; Cheng, Yan; Morgenstern, Lewis B.; Chalmers, John; Wang, Ji Guang; Arima, Hisatomi; Heeley, Emma; Skulina, Christian; Parsons, Mark W.; Peng, Bin; Li, Qiang; Su, Steve; Tao, Qing Ling