On superconnectivity of (4,g)-cages with even girth

- Lin, Yuqing; Lu, Hongliang; Wu, Yunjian; Yu, Qinglin