Rajapaksha Mudiyanselage Weerasekara, Ishanka Madhurangani